3
Časť zákona:
Autorský zákon - Zákon c. 618/2003 Z.z.
Aktuálny autorský zákon : Zákon c. 618/2003 Z.z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


TRETIA ČASŤ


PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM


§ 62

Osobnostné práva výkonného umelca


Na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon sa primerane vzťahuje ustanovenie § 17.


§ 63

Majetkové práva výkonného umelca


(1) Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon.


(2) Výkonný umelec má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a) verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu; to sa nevzťahuje na verejný prenos vysielaného nezaznamenaného umeleckého výkonu,

b) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,

c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,

d) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

e) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

f) sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.


(3) Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu umeleckého výkonu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál záznamu umeleckého výkonu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.


(4) Ak výkonný umelec udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním [ odsek 2 písm. e)] výrobcovi tohto záznamu, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude tento originál záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vzdať.


(5) Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv podľa odseku 8 za jednorazovú odmenu, vzniká výkonnému umelcovi právo na dodatočnú odmenu za použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať.


(6) Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní s právami k výkonom vytvoreným spoločne pri vykonaní toho istého diela viacerými výkonnými umelcami, ako sú členovia orchestra, zboru, tanečného súboru alebo iného umeleckého telesa, alebo umeleckého zoskupenia, týchto výkonných umelcov v ich mene a na ich účet zastupuje spoločný zástupca. Spoločný zástupca je umelecký vedúci umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia okrem prípadu, ak väčšina členov umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia určí za spoločného zástupcu inú osobu, ktorej udelí písomné splnomocnenie.


(7) Ustanovenie odseku 6 o spoločnom zástupcovi neplatí pre výkonného umelca - sólistu, dirigenta a režiséra divadelného predstavenia; tým nie je dotknuté právo týchto osôb byť spoločným zástupcom výkonných umelcov.


(8) Práva výkonného umelca podľa odsekov 1, 2 a 4 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukovo-obrazového záznamu alebo verejnému prenosu zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.


(9) Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu svojho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv za opakovanú odmenu, výrobca zvukového záznamu nie je oprávnený po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu zrážať z tejto odmeny žiadne sumy.


§ 63a


Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu podľa § 63 ods. 5, tak po uplynutí 50 rokov odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, výrobca zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu verejne nerozširuje rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom v dostatočnom množstve ani ich nesprístupňuje verejnosti, výkonný umelec môže od zmluvy podľa § 63 ods. 5 odstúpiť; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať. Odstúpenie od zmluvy podľa § 63 ods. 5 podľa predchádzajúcej vety nadobudne účinnosť po uplynutí lehoty jedného roka odo dňa doručenia odstúpenia výrobcovi zvukového záznamu, ak počas trvania tejto lehoty výrobca zvukového záznamu nepoužije zvukový záznam umeleckého výkonu oboma spôsobmi použitia zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa predchádzajúcej vety.


§ 64

Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu


(1) Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam.


(2) Výrobca zvukového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,

b) verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c) verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d) vysielanie zvukového záznamu,

e) sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.


(3) Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál zvukového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.


(4) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.


(5) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.


(6) Ak došlo k odstúpeniu podľa § 63a, práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.


§ 64a


(1) Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne vyčleniť na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5 sumu vo výške 20% z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie zvukového záznamu umeleckého výkonu vyhotovením rozmnoženín tohto zvukového záznamu, verejným rozširovaním rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva a sprístupňovaním tohto zvukového záznamu verejnosti.


(2) Výrobca zvukového záznamu poskytne na požiadanie výkonnému umelcovi informácie nevyhnutné na zabezpečenie vyplácania dodatočnej odmeny podľa § 63 ods. 5.


§ 65

Právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu


(1) Ak výkonný umelec nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho umeleckého výkonu podľa § 63 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.


(2) Ak výrobca zvukového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukového záznamu podľa § 64 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.


(3) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 63 ods. 8.


(4) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 2 sa vzťahuje ustanovenie § 64 ods. 5.


§ 66

Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu


(1) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo na použitie svojho zvukovo-obrazového záznamu.


(2) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,

b) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d) verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,

e) vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,

f) sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.


(3) Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál zvukovo-obrazového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.


(4) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.


(5) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukovo-obrazového záznamu alebo verejnému prenosu zvukovo-obrazového záznamu, práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.


§ 67

Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu na primeranú odmenu


(1) Ak výrobca zvukovo-obrazového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukovo-obrazového záznamu podľa § 66 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.


(2) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 66 ods. 5.


§ 68

Majetkové práva vysielateľa


(1) Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie.


(2) Vysielateľ má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a) verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,

b) vyhotovenie originálu záznamu vysielania,

c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,

d) verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

e) káblovú retransmisiu vysielania,

f) sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.


(3) Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál záznamu vysielania a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.


(4) Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.


(5) Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od zverejnenia vysielania.


§ 69

Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa


(1) Na práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 ods. 1 a 6 až 10, § 25, § 28 ods. 1, 3 a 4, § 29, § 30 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3, § 32, § 33 ods. 1 písm. a), b) a d), ods. 2 a 3, § 34 a 38.


(2) Vysielateľ môže

a) použiť krátku časť diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo vysielania iného vysielateľa v informačnom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,

b) vyhotoviť dočasný záznam svojho vysielania pomocou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie; ak má takýto dočasný záznam výnimočnú dokumentačnú hodnotu, vysielateľ je oprávnený archivovať ho, inak je povinný do 30 dní ho zničiť.


(3) Výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu, výrobca zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľ alebo ich právny nástupca majú za použitie podľa § 24 ods. 1 právo na náhradu odmeny.


§ 70

Počítanie trvania práv súvisiacich s autorským právom


Trvanie práv výkonného umelca ( § 63 ods. 8, § 65 ods. 3), výrobcu zvukových záznamov ( § 64 ods. 5, § 65 ods. 4), výrobcu zvukovo-obrazových záznamov ( § 66 ods. 5, § 67 ods. 2) a vysielateľa ( § 68 ods. 5) sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto trvanie.


§ 71


(1) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 12, 13, 15, § 18 ods. 3 až 6, § 20 ods. 1 až 4, § 39 až 51, § 53 až 61 sa primerane vzťahujú na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon.


(2) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 13, § 15 ods. 2, § 18 ods. 3, § 20 ods. 1 až 4, § 39 až 49a, § 51, 53 až 61 sa primerane vzťahujú na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a jeho zvukovo-obrazový záznam a na vysielateľa a jeho vysielanie.

Copyright.sk © by Web. All rights reserved. Zásady ochrany osobných údajov | Súbory cookies
Akékoľvek kopírovanie tu uverejneného materiálu je možné len s našim písomným súhlasom.
Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.copyright.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu nás a tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies