Autorský zákon . Zákon č.383/1997 Z.z. z 5. decembra 1997.

Jednotlivé paragrafy zákona podľa názvov.

PRVA ČAST
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy

§2, §3, §4 Pôsobnosť zákona

§5 Vymedzenie niektorých pojmovv

DRUHÁ ČASŤ
AUTORSKE-PRAVO

§6 Dielo

§7 Dielo spoluautorov

§8 Spojene dielo

§9 Spoločné dielo

§ 10 Súborné dielo

§ 11 Spracovanie a preklad diela

§12Anonymneapseudonymnedielo

§13Zverejnenieavydaniediela

§ 14 Krajina pôvodu diela

§ 15 Vznik autorského práva na dielo

§ 16 Obsah autorského práva

§ 17 Pôvodný nositeľ' práva dielo použiť

§ 18 Trvanie autorského práva

§ 20 Rozširovanie diela po prvom predaji

§ 21 Vyhotovovanie rozmnoženín diela pre osobnú potrebu

§ 22 Citácia diela

§ 23 Vyhotovenie rozmnoženiny diela na vyučovacie účely

§ 24 Vyhotovenie rozmnoženiny diela knižnicou alebo archívom prostredníctvom reprografických zariadení

§ 25 Použitie diela na informačné účely

§ 26 Rozmnožovanie a zmena počítačového programu

§ 27 Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu

§ 28 Verejne vystavenie diela

§ 29 Prevod autorského práva

§ 30 Prechod autorského práva

§ 31 Prevod originálu diela alebo rozmnoženiny diela

§ 32, § 33 Zmluvy o rozširovaní diela

§ 34, § 35 Vydavateľská zmluva

§ 36 Zmluva o verejnom vykonávaní diela

§ 37 Zmluva o rozširovaní diela vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženín diela

§ 38 Zmluva o vytvorení diela

§ 39 Zmluva o inom použití diela

§ 40 Voľné dielo

§ 41 Pravá k predtým nezverejnenému dielu

§ 42 Predpoklad autorstva

§ 43 Medzinárodná registrácia audiovizuálneho diela

§ 44 Ohrozenie alebo porušovanie autorského práva

TRETIA ČAST
PRÁVA PRIBUZNÉ AUTORSKÉMU PRÁVU

§ 45 Práva výkonných umelcov

§ 46 Obsah práva výkonných umelcov

§ 47, § 48 Obsah práva výrobcov zvukových záznamov

§ 49 Obsah práva výrobcov zvukovoobrazových záznamov

§ 50 Obsah práva rozhlasových vysielatel'ov a televíznych vysielatel'ov

§ 51 Obmedzenie ochrany príbuzných práv

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 53 Kolektívna sprava práv

PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 54

§ 55 Zrušujú sa