4
Časť zákona:
Autorský zákon - Zákon c. 618/2003 Z.z.
Aktuálny autorský zákon : Zákon c. 618/2003 Z.z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


ŠTVRTÁ ČASŤ


OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE


§ 72


Osobitné právo k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah (§ 5 ods. 4) sú chránené autorským právom, alebo inými právami.


§ 73

Osobitné právo zhotoviteľa databázy


(1) Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.


(2) Extrakcia podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom.


(3) Reutilizácia podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti rozširovaním jej rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom prenosu.


(4) Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny databázy.


(5) Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávneným záujmom zhotoviteľa databázy, sú zakázané.


(6) Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.


§ 74

Práva a povinnosti používateľa databázy


(1) Zhotoviteľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy alebo jej časti zakázať extrakciu, reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.


(2) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.


(3) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ani inej osobe, ktorej patria práva podľa tohto zákona k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.


§ 75

Obmedzenie osobitného práva k databáze


Oprávnený používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, môže bez súhlasu jej zhotoviteľa vykonať extrakciu, reutilizáciu podstatnej časti jej obsahu, ak ide o

a) extrakciu obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,

b) extrakciu na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak rozsah extrakcie nie je zameraný na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu,

c) extrakciu a reutilizáciu uskutočnené na ochranu verejnosti a v správnom konaní alebo súdnom konaní.


§ 76

Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy


(1) Osobitné právo zhotoviteľa databázy trvá 15 rokov.


(2) Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka

nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak počas tejto lehoty dôjde k

zverejneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa

roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zverejnená.


(3) Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.


§ 77


Ustanovenia § 5 ods. 4, 7, 11 a 14, § 13, § 18 ods. 3 a 4, § 20 ods. 2 až 4, § 40 až 46, § 53 a 54, § 56 až 61 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.

Copyright.sk © by Web. All rights reserved. Zásady ochrany osobných údajov | Súbory cookies
Akékoľvek kopírovanie tu uverejneného materiálu je možné len s našim písomným súhlasom.
Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.copyright.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu nás a tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies