4
Časť zákona:
Autorský zákon - Zákon c. 618/2003 Z.z.
Aktuálny autorský zákon : Zákon c. 618/2003 Z.z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


ŠTVRTÁ ČASŤ


OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE


§ 72


Osobitné právo k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah (§ 5 ods. 4) sú chránené autorským právom, alebo inými právami.


§ 73

Osobitné právo zhotoviteľa databázy


(1) Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.


(2) Extrakcia podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom.


(3) Reutilizácia podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti rozširovaním jej rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom prenosu.


(4) Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny databázy.


(5) Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávneným záujmom zhotoviteľa databázy, sú zakázané.


(6) Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.


§ 74

Práva a povinnosti používateľa databázy


(1) Zhotoviteľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy alebo jej časti zakázať extrakciu, reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.


(2) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.


(3) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ani inej osobe, ktorej patria práva podľa tohto zákona k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.


§ 75

Obmedzenie osobitného práva k databáze


Oprávnený používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, môže bez súhlasu jej zhotoviteľa vykonať extrakciu, reutilizáciu podstatnej časti jej obsahu, ak ide o

a) extrakciu obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,

b) extrakciu na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak rozsah extrakcie nie je zameraný na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu,

c) extrakciu a reutilizáciu uskutočnené na ochranu verejnosti a v správnom konaní alebo súdnom konaní.


§ 76

Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy


(1) Osobitné právo zhotoviteľa databázy trvá 15 rokov.


(2) Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka

nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak počas tejto lehoty dôjde k

zverejneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa

roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zverejnená.


(3) Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.


§ 77


Ustanovenia § 5 ods. 4, 7, 11 a 14, § 13, § 18 ods. 3 a 4, § 20 ods. 2 až 4, § 40 až 46, § 53 a 54, § 56 až 61 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.

Copyright.sk © by Web. All rights reserved. Zásady ochrany osobných údajov.
Akékoľvek kopírovanie tu uverejneného materiálu je možné len s našim písomným súhlasom.


Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. Zásady ochrany osobných údajov. OK, súhlasím