5
Časť zákona:
Autorský zákon - Zákon c. 618/2003 Z.z.
Aktuálny autorský zákon : Zákon c. 618/2003 Z.z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PIATA ČASŤ


KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV


§ 78


(1) Účelom kolektívnej správy práv podľa tohto zákona (ďalej len "kolektívna správa") je kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti.


(2) Kolektívna správa je zastupovanie viacerých osôb, ktoré

a) majú majetkové práva k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, zvukovo-obrazovému záznamu alebo k vysielaniu (ďalej len "predmet ochrany"),

b) vykonávajú majetkové práva na základe tohto zákona ( § 50 a 55) alebo

c) na základe zmluvy získali výhradnú licenciu na celé trvanie majetkových práv k predmetu ochrany a pre územie Slovenskej republiky s právom udeliť sublicenciu (ďalej len "nositelia práv") na ich spoločný prospech, a to pri výkone ich majetkových práv k zverejneným alebo na zverejnenie ponúknutým predmetom ochrany, ak iný ako kolektívny výkon týchto práv nie je dovolený ( odsek 3) alebo je neúčelný; za predmet ochrany ponúknutý na zverejnenie sa považuje taký predmet ochrany, ktorý nositeľ práva písomne oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy na účely zaradenia takéhoto predmetu do registra predmetov ochrany. Kolektívnou správou nie je dočasné zastupovanie nositeľov práv pri výkone ich majetkových práv, ak je dovolený aj iný ako kolektívny výkon týchto práv.


(3) Povinne kolektívne spravovanými majetkovými právami sú:

a) právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia ( § 19 ods. 1),

b) právo na náhradu odmeny ( § 24 ods. 4 a 5 a § 69 ods. 3),

c) právo udeľovať súhlas na káblovú retransmisiu diela [ § 18 ods. 2 písm. h)]; to sa nevzťahuje na tie práva k predmetom ochrany, ktoré sú obsiahnuté vo vysielaní vysielateľa a vysielateľ ich vykonáva na základe zákona, licenčnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy,

d) právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ich predmetov ochrany podľa § 65; to sa nevzťahuje na tie práva k predmetom ochrany, ktoré sú obsiahnuté vo vysielaní vysielateľa a vysielateľ ich vykonáva na základe zákona alebo licenčnej zmluvy,

e) právo autora alebo výkonného umelca udeľovať súhlas na vypožičanie [ § 18 ods. 2 písm. c) a § 63 ods. 2 písm. e)],

f) právo autora a výkonného umelca na primeranú odmenu za vypožičanie ( § 18 ods. 7 a § 63 ods. 4),

g) právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5.


(4) Kolektívna správa sa vykonáva najmä v týchto odboroch:

a) verejné vykonanie diela,

b) verejný prenos predvedením predmetu ochrany akýmikoľvek technickými prostriedkami,

c) vysielanie predmetu ochrany,

d) káblová retransmisia predmetu ochrany,

e) verejné rozširovanie originálu predmetu ochrany alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožičiavaním,

f) vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre osobnú potrebu,

g) vyhotovenie rozmnoženiny diela prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia,

h) ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia,

i) použitie predmetu ochrany, za ktoré sa uhrádza primeraná odmena.


(5) Kolektívnu správu vykonáva organizácia kolektívnej správy, a to sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a ako hlavný predmet činnosti.


§ 79

Organizácia kolektívnej správy


(1) Organizácia kolektívnej správy je právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy.


(2) Oprávnenie na výkon kolektívnej správy možno udeliť len právnickej osobe, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a je založená na nepodnikateľský účel podľa osobitného predpisu. 10)


§ 80

Udelenie a zánik oprávnenia


(1) O udelení oprávnenia na výkon kolektívnej správy (ďalej len "oprávnenie") rozhoduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na základe písomnej žiadosti právnickej osoby (ďalej len "žiadateľ").


(2) Písomná žiadosť obsahuje

a) názov, sídlo, identifikaččíslo, ak bolo pridelené, a označenie štatutárneho orgánu žiadateľa, meno a priezvisko a trvalý pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi,

b) vymedzenie práv, ktoré majú byť kolektívne spravované,

c) vymedzenie predmetu práv podľa písmena b), alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu,

d) prílohy podľa odsekov 3 a 4.


(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

a) doklad potvrdzujúci skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a § 79 ods. 2,

b) doklad preukazujúci členstvo alebo prísľub členstva v medzinárodnej organizácii a písomné vyjadrenie aspoň troch zahraničných organizácií vykonávajúcich kolektívnu správu, že záväzne prejavujú záujem o zmluvnú spoluprácu so žiadateľom, alebo menný zoznam najmenej 150 osôb aspoň z troch iných členských štátov, ktorí záväzne prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom,

c) informáciu o odbornej, technologickej a ekonomickej spôsobilosti vykonávať kolektívnu správu vrátane dokladov potvrdzujúcich túto informáciu,

d) menný zoznam nositeľov práv, ktorí prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom s uvedením bydliska, štátneho občianstva a podpisu týchto nositeľov práv,

e) vzorový návrh zmluvy o zastupovaní nositeľov práv pri výkone kolektívnej správy,

f) návrh odmien pre jednotlivé spôsoby použitia predmetu ochrany,

g) návrh vyúčtovacieho poriadku, ktorý obsahuje základné princípy rozdeľovania vybraných odmien a náhrad odmien oprávneným nositeľom práv,

h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že prílohy podľa písmen c) a d) sú aktuálne, úplné a pravdivé.


(4) Doklady podľa odseku 3 písm. a) a b) sa prikladajú ako originál alebo ako osvedčená kópia; k dokladom vyhotoveným v cudzom jazyku sa priloží aj ich overený preklad do slovenského jazyka.


(5) Účastníkom konania podľa odseku 1 je žiadateľ.


(6) O žiadosti o udelenie oprávnenia rozhoduje ministerstvo do 90 dní odo dňa podania žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie oprávnenia prihliada najmä na to, či možno predpokladať, že žiadateľ je spôsobilý na riadny a účelný výkon kolektívnej správy.


(7) Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi,

a) ktorého žiadosť o udelenie oprávnenia spĺňa náležitosti podľa odseku 2,

b) ktorý žiada o oprávnenie k právam a k takému predmetu týchto práv, a ak ide o diela, k takému ich druhu, kde je ich kolektívny výkon účelný,

c) ktorý spĺňa predpoklady na zabezpečenie riadneho a účelného výkonu kolektívnej správy.


(8) Ministerstvo zverejní rozhodnutie o udelení oprávnenia v rezortnom publikačnom prostriedku a na svojej internetovej stránke.


(9) Ministerstvo vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie; evidencia obsahuje názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vymedzenie kolektívne spravovaných práv a predmetu týchto práv, alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu.


(10) Oprávnenie zaniká zánikom právnickej osoby, ktorej sa oprávnenie udelilo, alebo na základe rozhodnutia ministerstva o odňatí oprávnenia ( § 83 ods. 9).


Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany

§ 81


(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rozsahu udeleného oprávnenia

a) zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ktoré spravuje na základe tohto zákona,

b) prevziať za zvyčajných podmienok zastúpenie každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ak o to požiada a preukáže, že predmet ochrany bol príslušne použitý, a ak nie je zastupovaný inou osobou pri výkone práva vo vzťahu k predmetu ochrany a ak ide o dielo, pri výkone práva k dielu,

c) zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva v rozsahu s ním dohodnutom,

d) zastupovať nositeľov práv za rovnakých podmienok,

e) viesť register zmluvne zastupovaných nositeľov práv; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,

f) viesť register predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu, ak sú mu tieto predmety ochrany známe; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,

g) oznámiť tomu, kto o to písomne požiada, či zastupuje nositeľa práv a na žiadosť a náklady žiadateľa vydať o tom písomné potvrdenie,

h) uzatvárať s používateľmi alebo s osobami oprávnenými obhajovať záujmy v nich združených používateľov, ktorí používajú predmety ochrany, alebo s osobami povinnými uhrádzať náhradu odmeny podľa tohto zákona za primeraných a rovnakých podmienok zmluvy, ktorými sa

1. používateľovi poskytuje oprávnenie na použitie predmetu ochrany, ku ktorému právo kolektívne spravuje,

2. dohodne s používateľom alebo s povinnou osobou odmenu, primeranú odmenu alebo náhradu odmeny a spôsob jej uhradenia,

i) domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z neoprávneného výkonu kolektívne spravovaného práva; to neplatí, ak sa nositeľ práva, ktorý je na to oprávnený, takého nároku sám domáha alebo ak je to nehospodárne,

j) vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa písmena h) pre nositeľa práv odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a prípadné príjmy z vydania bezdôvodného obohatenia, rozdeľovať ich a vyplácať v súlade so svojím vyúčtovacím poriadkom, k) viesť evidenciu vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a príjmov z vydaného bezdôvodného obohatenia a umožniť nositeľovi práv na požiadanie kontrolu správnosti jemu uhradenej odmeny, primeranej odmeny, náhrady odmeny či prípadného príjmu z bezdôvodného obohatenia,

l) zabezpečovať úlohy v oblasti registrácie a zápisu do medzinárodných zoznamov nositeľov práv a predmetov ochrany a so súhlasom nositeľov práv poskytovať ministerstvu informácie súvisiace s registráciou, ako aj s evidenciou podľa písmen f) a k),

m) vytvárať rezervný fond z vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a prípadných príjmov z bezdôvodného obohatenia,

n) viesť účtovníctvo,

o) každoročne vyhotoviť do 30. júna výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len "výročná správa") za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom, a uložiť ju bez zbytočného odkladu do verejnej časti registra účtovných závierok; 10a) výročná správa obsahuje úplný a pravdivý opis všetkých rozhodujúcich skutočností a je prístupná všetkým nositeľom práv,

p) informovať ministerstvo o všetkých zmenách v údajoch uvedených v žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 80 vrátane zmien v osobe, ktorá je štatutárnym orgánom kolektívneho správcu alebo členom takého orgánu, a tieto zmeny preukázať najneskôr do 15 dní odo dňa zmeny,

r) poskytnúť ministerstvu

1. kópiu zmeny dokladov prikladaných k žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 80 ods. 3 a 4 do 15 dní odo dňa zmeny,

2. informáciu o zmluvnom poverení na kolektívnu správu od iných organizácií kolektívnej správy vrátane zahraničných a kópiu iných dokumentov súvisiacich s výkonom kolektívnej správy do 15 dní odo dňa, keď o to ministerstvo požiada,

3. kópiu rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, ak je organizácia kolektívnej správy účastníkom konania, do 15 dní odo dňa, keď o to ministerstvo požiada,

s) uverejniť vhodným spôsobom sadzobník odmien a primeraných odmien,

t) informovať ministerstvo o rozhodnutiach súdov alebo iných príslušných orgánov v konaniach, ktorých účastníkom je organizácia kolektívnej správy a ktoré majú zásadný význam na jej činnosť,

u) zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účely ukladania peňažných prostriedkov podľa § 82 ods. 2 písm. a).


(2) Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje len na nositeľa práv, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.


(3) Organizácia kolektívnej správy zastupuje nositeľa práv vo svojom mene a na jeho účet. Organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu bez nároku na zisk.

Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať náhradu účelne vynaložených

nákladov.


(4) Používateľ, ako aj osoba povinná uhradiť náhradu odmeny ( § 24 ods. 6) je povinná umožniť organizácii kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy a bez vážnych dôvodov neodmietnuť organizácii kolektívnej správy poskytnutie potrebných informácií. Organizácia kolektívnej správy nesmie informácie získané pri výkone kolektívnej správy využiť na iný účel ako na výkon kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená kontrolovať včasné a riadne plnenie zmlúv uzatvorených s ňou pri výkone kolektívnej správy, ako aj povinností, ktoré pre osoby povinné uhradiť náhradu odmeny vyplývajú zo zákona; používateľ alebo iný účastník takejto zmluvy, ako aj osoba povinná uhradiť náhradu odmeny, je povinná organizácii kolektívnej správy túto činnosť umožniť.


(5) Ak prevádzkovateľ prevádzky alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzku alebo iný priestor usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia na verejné vykonanie alebo verejný prenos hudobného diela alebo umeleckého výkonu, považuje sa za používateľa hudobného diela alebo umeleckého výkonu tento prevádzkovateľ, ak neoznámi v určenej lehote organizácii kolektívnej správy údaje potrebné na určenie totožnosti usporiadateľa tohto verejného kultúrneho podujatia.


(6) Pri verejnom vykonaní hudobného diela je usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný pred uskutočnením podujatia oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia, v ktorom ku každému dielu, ktoré má byť verejne vykonané, uvedie jeho názov a údaj o autorstve; ak usporiadateľ tieto skutočnosti organizácii kolektívnej správy neoznámi, predpokladá sa, že na podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, kým sa nepreukáže opak.


§ 82


(1) Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne s používateľom na uzavretí licenčnej zmluvy alebo hromadnej licenčnej zmluvy alebo s právnickou osobou združujúcou používateľov na uzavretí kolektívnej licenčnej zmluvy, ktorou udelí súhlas na použitie predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva podľa tohto zákona (ďalej len "spravované predmety ochrany"), môže, ak ide o licenčnú zmluvu alebo hromadnú licenčnú zmluvu, organizácia kolektívnej správy alebo používateľ, a ak ide o kolektívnu licenčnú zmluvu, organizácia kolektívnej správy alebo právnická osoba združujúca používateľov predmetov ochrany požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny za použitie spravovaných predmetov ochrany určil súd. 8) Súd pri určení obsahu zmluvy prihliada na druh spravovaného predmetu ochrany, spôsob, rozsah a účel jeho použitia, na čas, v ktorom sa spravovaný predmet ochrany bude používať, a na podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. h).


(2) Používateľ môže použiť spravované predmety ochrany, ak podá návrh na začatie konania podľa odseku 1 najneskôr v lehote 30 dní, odkedy začal používať spravované predmety ochrany, alebo odkedy mu zaniklo právo na použitie spravovaných predmetov ochrany a zároveň v súlade s odsekom 3

a) sa dohodne s organizáciou kolektívnej správy na ukladaní peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy podľa § 81 ods. 1 písm. u) alebo

b) preukáže v tejto lehote organizácii kolektívnej správy

1. záručnou listinou vznik bankovej záruky 11) za splnenie záväzku na zaplatenie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany alebo

2. notárskou zápisnicou uloženie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do notárskej úschovy 12) alebo

3. uznesením súdu prijatie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do úschovy súdu. 12a)


(3) Používateľ je povinný splniť podmienky podľa ods. 2 písm. a) alebo písm. b) vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej licenčnej zmluvy, hromadnej licenčnej zmluvy alebo kolektívnej licenčnej zmluvy, a ak taká nie je, najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške podľa platného a účinného sadzobníka odmien a primeraných odmien organizácie kolektívnej správy.


(4) Organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená s peňažnými prostriedkami podľa ods. 2 písm. a) nakladať až do právoplatného rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 2.


(5) Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 2 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 2; nárok na zaplatenie odmeny za obdobie používania spravovaných predmetov ochrany podľa odseku 2 zostáva zachovaný.


(6) Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na dohodu o primeranej odmene.


§ 83

Dohľad ministerstva


(1) Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy preverovaním plnenia povinností organizáciami kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy, ako aj získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov súvisiacich s výkonom kolektívnej správy.


(2)Ministerstvo je pri výkone dohľadu podľa odseku 1 oprávnené

a) vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady potrebné na riadny výkon dohľadu od organizácie kolektívnej správy, ako aj inej osoby, ktorá disponuje alebo by mohla disponovať takýmito informáciami alebo podkladmi,

b) zisťovať, či organizácia kolektívnej správy plní povinnosti podľa § 81 ods. 1 až 3,

c) určovať organizácii kolektívnej správy primeranú lehotu na nápravu zistených nedostatkov,

d) uložiť pokutu,

e) odňať oprávnenie.


(3) Organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba je povinná poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu podľa odseku 1 a v lehote určenej ministerstvom.


(4) Ak organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 3, môže jej ministerstvo uložiť poriadkovú pokutu do 1 659 eur, a to aj opakovane.


(5) Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy porušila niektorú z povinností podľa § 81 ods. 1 až 3, uloží jej pokutu do 16 596 eur.


(6) Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba vykonáva kolektívnu správu bez oprávnenia, uloží jej pokutu od 165 eur do 33 193 eur.


(7) Ministerstvo oprávnenie odníme, ak

a) bolo oprávnenie vydané na základe nepravdivých údajov,

b) organizácia kolektívnej správy prestala spĺňať podmienky udelenia oprávnenia a k náprave nedošlo ani v primeranej lehote určenej ministerstvom alebo nápravu už nemožno vykonať,

alebo

c) organizácia kolektívnej správy o to požiada.


(8) Ministerstvo môže oprávnenie odňať aj vtedy, ak organizácia kolektívnej správy závažným spôsobom a opakovane poruší povinnosť podľa odseku 3 alebo niektorú z povinností podľa § 81 ods. 1 až 3.


(9) Oprávnenie odňaté podľa odseku 7 písm. a) alebo b) alebo odseku 8 zanikne dňom určeným v rozhodnutí o odňatí oprávnenia, najskôr však dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. Oprávnenie odňaté podľa odseku 7 písm. c) zanikne posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie šesť mesiacov odo dňa doručenia takejto žiadosti ministerstvu, najskôr však dňom právoplatnosti rozhodnutia o odňatí oprávnenia.


(10) Na konanie o odňatí oprávnenia podľa odseku 7 písm. c) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 80 ods. 6.


(11) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti uloženej týmto zákonom. Pri určení pokuty ministerstvo prihliada na závažnosť a následky porušenia povinnosti.


(12) Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie bola pokuta uložená.


(13) Pokuta uložená ministerstvom je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.


§ 84

Práva a povinnosti používateľa


(1) Ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa § 80, používateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy vo vymedzenom odbore použitia predmetov ochrany.


(2) Ak niektoré z práv podľa § 78 ods. 3 písm. c) a e) nie sú v Slovenskej republike spravované organizáciou kolektívnej správy, používateľovi vznikne právo na použitie týchto predmetov ochrany, ak vytvára rezervný fond na úhradu odmeny za takéto použitie. Ustanovenie § 45 ods. 1 sa použije primerane.


§ 85

Hospodárenie a majetok organizácií kolektívnej správy


(1) Náklady spojené s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú po dohode zastupovaných nositeľov práv zrážkou z vybraných odmien a náhrad odmien, z členských príspevkov a iných príjmov.


(2) Spôsob nakladania s majetkom upravujú stanovy organizácie kolektívnej správy a osobitné predpisy.


(3) Pri zániku organizácie kolektívnej správy alebo pri odňatí oprávnenia sa majetkové vyrovnanie vykoná v súlade s osobitnými predpismi.

Copyright.sk © by Web. All rights reserved. Zásady ochrany osobných údajov | Súbory cookies
Akékoľvek kopírovanie tu uverejneného materiálu je možné len s našim písomným súhlasom.
Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.copyright.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu nás a tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies