6
Časť zákona:
Autorský zákon - Zákon c. 618/2003 Z.z.
Aktuálny autorský zákon : Zákon c. 618/2003 Z.z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


ŠIESTA ČASŤ


SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 86

Spoločné ustanovenia


(1) Práva priznané podľa tohto zákona občanom Slovenskej republiky sa vzťahujú aj na občanov iného členského štátu alebo zmluvného štátu.


(2) Práva priznané podľa tohto zákona výrobcovi zvukového záznamu, výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľovi, vydavateľovi predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľovi databázy, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vzťahujú aj na výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa, vydavateľa predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľa databázy, ktorý má sídlo na území iného členského štátu alebo zmluvného štátu.


(3) Ochrana práv podľa tohto zákona sa vzťahuje aj na predmet ochrany, ktorého krajinou pôvodu je iný členský štát alebo zmluvný štát.


(4) Na konanie podľa § 80 a 83 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 13) ak tento zákon neustanovuje inak.


(5) zrušený od 1.1.2009.


Nadpis zrušený od 1.3.2007


§ 87


(1) Trvanie majetkových práv autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu a vysielateľa sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.


(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.


(3) Oprávnenia na výkon kolektívnej správy udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia na výkon kolektívnej správy podľa tohto zákona. Obsah a rozsah týchto oprávnení uvedie ministerstvo do súladu s týmto zákonom a vydá príslušným osobám do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenia podľa tohto zákona.


(4) Na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.


(5) Podmienka podať žalobu podľa § 82 ods. 4 sa považuje za splnenú, ak používateľ podal žalobu podľa § 82 ods. 1 do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.


§ 87a


(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. marcom 2007; vznik týchto právnych vzťahov vrátane nárokov z nich vzniknutých, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie zmlúv uzatvorených pred 1. marcom 2007 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.


(2) Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu, ktoré k 1. marcu 2007 neuplynulo, sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak začalo plynúť pred 1. marcom 2007. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukovo-obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 66 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukovo-obrazového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté.


(3) Správne konania, ktoré neboli právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.


(4) Ak používateľovi vzniklo právo na použitie predmetu ochrany podľa § 82 ods. 7 pred 1. marcom 2007, toto právo mu k 1. marcu 2008 zaniká v rozsahu, ktorý nie je v súlade s týmto ustanovením v znení účinnom od 1. marca 2007; tým nie je dotknutá povinnosť používateľa vzťahujúca sa k rezervnému fondu na úhradu odmeny za použitie predmetov ochrany.


(5) Ak organizácia kolektívnej správy k 1. marcu 2007 vykonáva kolektívnu správu práva na primeranú odmenu v inom odbore, ako je odbor podľa § 78 ods. 4 písm. i), je povinná do 30. marca 2007 požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy tohto práva v súlade s týmto zákonom, inak oprávnenie na výkon kolektívnej správy tohto práva zaniká; výkon kolektívnej správy tohto práva, ktorý organizácia kolektívnej správy vykonáva podľa doterajších predpisov, sa považuje za oprávnený, a to až do právoplatného rozhodnutia ministerstva vo veci.


§ 87b


Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009


Konania začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona tak, že suma pokuty vyjadrená v slovenských korunách sa prepočíta konverzným kurzom 14) a zaokrúhli na celé eurá nadol.


§ 87c


Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013


(1) Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu umeleckého výkonu a trvanie majetkových práv výkonného umelca k umeleckému výkonu zaznamenanému na zvukovom zázname, ktoré do 31. októbra 2013 neuplynulo, sa spravuje predpisom účinným od 1. novembra 2013.


(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. novembrom 2013; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich sa však posudzujú podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013, ak § 63 ods. 5 neustanovuje inak.


(3) Právne účinky podania žaloby podanej podľa § 82 v znení účinnom do 31. októbra 2013 a právo priznané podľa § 82 ods. 3 v znení účinnom do 31. októbra 2013 zostávajú zachované.


§ 88


Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 89


Zrušujú sa:

1. Zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z.z.

2. Zákon č. 283/1997 Z.z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z.z.


§ 90

Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Zákon č. 84/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2007.

Zákon č. 220/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 31. májom 2007.

Copyright.sk © by Web. All rights reserved. Zásady ochrany osobných údajov | Súbory cookies
Akékoľvek kopírovanie tu uverejneného materiálu je možné len s našim písomným súhlasom.
Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.copyright.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu nás a tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies